ارسال پیام در کوپریتور محدود می‌‌شود به پروژه، بین کارفرما و مجری.

به یکی از دلایل زیر امکان ارسال پیام وجود ندارد:

زمانی که مجری پیشنهاد خود را ثبت می‌‌کند ولی هنوز کارفرما به پیام او پاسخ نداده و یا او را انتخاب نکرده است. هر زمان کارفرما برای مجری پیام ارسال کند یا او را برای انجام پروژه خود انتخاب نماید و یا دعوت‌‌نامه‌‌ای برای بررسی پروژه خود برای او بفرستد، امکان ارسال پیام برای مجری نیز فعال شده و دو طرف می‌‌توانند با هم تبادل اطلاعات کنند.

زمانی که پروژه بسته شده و زمان انتخاب مجری به پایان رسیده باشد. در این حالت امکان گفتگو بین کارفرما و مجری وجود نخواهد داشت.