در کوپریتور تضمین مالی بصورت “سیستم مالی نیابتی” است که بر اساس آن، کارفرما وجه پروژه را به کوپریتور پرداخت می‌‌کند و کوپریتور دستمزد مجری را پس از اعلام رضایت کارفرما از نتیجه پروژه، به مجری پرداخت خواهد کرد. این سیستم با هدف تضمین امنیت مالی طرفین راه‌‌اندازی شده است. پس از توافق اولیه کارفرما و مجری، وجه پروژه توسط کارفرما به کوپریتور پرداخت می‌‌شود و پس از تحویل پروژه توسط مجری و با اعلام رضایت کارفرما از نتیجه پروژه، پرداخت به مجری صورت می‌‌گیرد. در صورتیکه در طی انجام پروژه مشکلی رخ دهد و پروژه مطابق درخواست کارفرما انجام نشود و حق با کارفرما باشد، وجه به صورت کامل به وی مسترد خواهد شد.