در صورتیکه در مورد حدود قیمت درخواست خود آگاهی ندارید، می‌‌توانید با توجه به بودجه خود، محدوده قیمتی خود را بازتر بگیرید و پس از دریافت پروپوزال‌‌های مجریان، یکی از پیشنهادات ارسالی را انتخاب نمائید. مجریان نمی‌‌توانند بیش از بازه قیمتی مدنظر شما پیشنهاد قیمت ثبت کنند. پس در انتخاب محدوده قیمتی خود دقت کنید و یا اینکه حین پیام‌‌هایی که بین شما و مجری رد و بدل می‌‌شود، شاید تمایل به تغییر بازه قیمتی خود داشته باشید. قیمت‌‌های متفاوت ارائه شده از سمت مجریان، بسته به برداشت مجری از پروژه شما، دسترسی به امکانات و یا روش‌‌های حل مسئله توسط آنهاست که شما می‌‌توانید از این میان، پیشنهادی را که تناسب بیشتری با نیاز شما دارد، انتخاب نمائید.