وقتی مجری پایان کار را اعلام کرد و حاصل پروژه را تحویل داد و پروژه به صورت کامل توسط کارفرما بررسی گردید، کارفرما باید در صفحه جزئیات پروژه، وضعیت پروژه را به حالت “تکمیل شده” تغییر دهد. با ثبت امتیاز انجام پروژه توسط کارفرما، عملاً پروژه خاتمه یافته تلقی شده و مجری می‌‌تواند در داشبورد خود، تقاضای وجه پروژه را به کوپریتور ارائه دهد.