کارفرما برای هر پروژه خود فقط می‌‌تواند 1 مجری انتخاب کند و با انتخاب یک مجری، دیگر دسترسی به انتخاب سایر مجریانی که برای آن پروژه، پروپوزال ارسال کرده‌‌اند نخواهد داشت.