درخواست حل اختلاف (داوری) تفاوت‌‌هایی با درخواست پشتیبانی دارد. اولین و مهمترین تفاوت آن این است که باید پروژه‌‌ای در کار باشد تا بتوان درخواست “حل اختلاف” ارائه داد. پس باید ابتدا آن پروژه انتخاب شود و در هر درخواست داوری فقط باید بر روی همان پروژه صحبت و تصمیم‌‌گیری شود. مجری فقط می‌‌تواند در مورد پروژه‌‌های لغو شده و یا در حال انجام، درخواست حل اختلاف بدهد و کارفرما فقط می‌‌تواند در مورد پروژه‌‌های لغو شده، درخواست حل اختلاف بدهد.