همه پروژه‌‌ها از زمان ثبت، به مدت 15 روز باز خواهند بود تا مجریان پیشنهادهای خود را ارسال کنند. بعد از 15 روز، زمان ارسال پیشنهاد به پایان می‌‌رسد و کارفرما 5 روز مهلت خواهد داشت تا پیشنهاد مورد نظر خود را انتخاب کند. پس از پایان زمان “مهلت ارسال پروپوزال”، پروژه بسته شده و امکان ادامه فقط با مجری‌‌ای که انتخاب شده است، وجود خواهد داشت. برای تمدید پروژه خود می‌‌توانید اقدام به ویرایش آن کنید. حین ویرایش، مهلت ارسال پروپوزال را حداکثر تا 15 روز بعد، تعیین کنید. پروژه بعد از ویرایش شما، برای تأیید به مدیریت سایت ارسال خواهد شد.