پس از تأیید نهائی حاصل کار پروژه تحویلی شما توسط کارفرما، کوپریتور ایشان را به صفحه‌‌ای منتقل می‌‌کند تا نظر خود را در باب همکاری با شما بیان کنند.