ممکن است متن پروژه یا عنوان پروژه مناسب نبوده باشد و مجریان متوجه منظور شما نشده باشند، کاری که شما می‌‌خواهید تخصص خاصی نیاز داشته باشد، مجریانی که تخصص دارند در حال حاضر مشغول انجام پروژه‌‌های دیگری باشند و نتوانند بر روی پروژه شما پیشنهاد ارسال کنند و یا بودجه پروژه شما خیلی پایین باشد. ادبیاتی که در توضیحات پروژه به کار می‌‌برید نیز مهم است. حتماً تمام این موارد را در نظر داشته باشید.