همه کارفرمایان کوپریتور می‌‌توانند، بروشور و کاتالوگ شرکت خود را در قسمت “بروشورها” بارگذاری نمایند. اما چند دلیل برای تأیید نشدن فایل‌‌های ارسالی از قرار زیر است:

اگر اطلاعات تماس خود (آدرس، ایمیل، شماره همراه، نام سایت، اینستاگرام و …) در فایل ارسالی خود ارائه داده باشید، تأیید نخواهد شد

اگر فایلی که ارسال کرده‌‌اید از کیفیت لازم برخوردار نباشد، فایل شما تأیید نخواهد شد

اگر بروشور و کاتالوگ متناسب با توضیحات ارائه شده شما در باب کسب و کارتان نباشد

اگر از محتوای معرفی سایر شرکت‌‌ها استفاده کرده باشید، فایل شما تأیید نخواهد شد.