هدف ما و مجریان در درجه اول رضایت شماست. کارفرمایان راضی، رتبه خوبی برای مجری ثبت می‌‌کنند که در گرفتن پروژه‌‌های بعدی به مجریان کمک می‌‌کند و کوپریتور را به کارفرمایان دیگر معرفی می‌‌کنند. بنابراین رضایت شما برای ما و مجریان مهم است. لطفاً ابتدا مشکل را با مجری مطرح کنید و دلیل نارضایتی خود را بیان کنید. از او بخواهید تا تغییرات لازم را انجام دهد تا رضایت شما فراهم شود. اگر تغییراتی ایجاد نشد و مجری با شما همکاری نکرد، بسته به وضعیت کار انجام شده، می‌‌توانید وضعیت پروژه خود را به “لغو شده” و یا “تکمیل شده” تغییر دهید و نظر و رتبه خود را درباره مجری ثبت نمائید. در صورتیکه حق با کارفرما باشد، کوپریتور عملکرد مجری را بررسی می‌‌کند و تصمیم لازم برای ادامه همکاری یا قطع همکاری با مجری گرفته می‌‌شود.