جهت رقابتی شدن پیشنهادات ارسالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌های احتمالی دیگر مجریان از محتوای پروپوزال ارسالی شما، در صفحه جزئیات هر پروژه، فقط تعداد پروپوزال‌‌های ارسالی و نام مجریان ارسال کننده مشخص می‌‌شود و سایر مجریان و کاربران سایت، دسترسی به محتوای ارائه شده در پروپوزال‌‌های پیشنهاددهندگان را ندارند. فقط کارفرمایی که پروژه‌‌ای تعریف کرده، از طریق داشبورد خود می‌‌تواند جزئیات تمامی پروپوزال‌‌های دریافتی بر روی پروژه خود را مطالعه کند.