کوپریتور یک بازار کار آنلاین برای پروژه‌‌های ساخت و یک رابط تقاضا و اجراست. پروژه‌‌ها توسط خود تیم اجرایی کوپریتور انجام نمی‌‌شود. در سایت عده‌‌ای (افراد حقیقی و شرکت‌‌های حقوقی) به عنوان مجری عضو هستند که پروژه‌‌ها توسط ایشان انجام می‌‌شود. مجریان پس از دیدن پروژه شما برای شما پیشنهاد ارسال کرده و شما بر اساس شرایط و تشخیص خود، بهترین پیشنهاد را انتخاب و همکاری را شروع می‌‌کنید.