همواره هدف سایت کوپریتور ایجاد فضایی امن برای برون‌‌سپاری پروژه و تضمین امنیت مالی طرفین بوده است. بنابراین برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران همواره از آنها درخواست می‌‌شود که کلیه مکالمات و توافقات را به صورت واضح در سایت مکتوب کنند و از تبادل اطلاعات تماس و برقراری ارتباط خارج از سایت خودداری نمایند. در پروژه‌‌های تعریف شده در سایت کوپریتور، متن درخواست پروژه، حکم قرارداد را دارد. همچنین توافقات انجام شده در بخش مبادله پیام سایت ذیل هر پروژه قطعی شده بین مجری و کارفرما، به عنوان متمم قرارداد درخواست پروژه است. زمانی که پروژه به هر دلیل مطابق درخواست اولیه به انجام نرسد، با تأخیر مواجه شود یا … داوری با استناد به متن درخواست، پیام‌‌ها، فایل‌‌ها و … رأی را صادر خواهد کرد. توافقات انجام شده از بخش تبادل پیام سایت مانند ایمیل، تلفن و غیره به دلیل قابلیت جعل ساده در هنگام درخواست داوری به هیچ عنوان قابل استناد نیستند.

همچنین دقت شود که بقا و همچنین تداوم ارائه خدمات کوپریتور به مجریان و کارفرمایان عزیز، با ایجاد پل ارتباطی بین کارفرما/مجری از طریق تعریف پروژه‌‌ها و دریافت کمیسیون مربوطه می‌‌باشد. پس هرگونه ارتباط خارج از چارچوب تعیین شده در قوانین و مقررات کوپریتور و هرگونه تبادل و رابطه مالی موضوع پروژه‌‌های ثبت شده در کوپریتور و همچنین آشنایی‌‌ای که در بستر کوپریتور بین افراد اتفاق افتاده، مورد رضایت کوپریتور نبوده و جایز نیست.