تا فرا رسیدن “تاریخ انقضاء دریافت پروژه” که در زمان ارسال پروژه خود در کوپریتور، تعیین کرده‌‌اید. از زمان انتشار پروژه و تا موعد مقرر شده توسط خودتان (این زمان حداکثر تا 15 روز باید باشد)، پروژه شما باز بوده و پروپوزال برای آن ارسال می‌‌شود. در این مدت می‌‌توانید پیشنهادات دریافتی را بررسی و با مجریان مذاکره کنید و نهایتاً مجری مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از این زمان، پروژه بسته خواهد شد و امکان دریافت پروپوزال جدید میسر نمی‌‌باشد. پس از این مرحله نیز در صورت تصمیم برای دریافت پروپوزال‌‌های بیشتر، به راحتی می‌‌توانید درخواست خود را (پروژه خود را) ویرایش نمائید تا دوباره پس از تأیید کوپریتور، در فهرست پروژه‌‌های باز قرار گرفته و آماده دریافت پیشنهادات جدید باشد.