ثبت پروژه در سایت کوپریتور کاملاً رایگان است و مشمول پرداخت هزینه اولیه برای ثبت نخواهد بود. مادامیکه کارفرما پروژه را به مجری واگذار نکرده باشد، طرفین هیچ هزینه‌‌ای پرداخت نخواهند کرد. پس از نهایی شدن انتخاب پیشنهاد یک مجری از بین پروپوزال‌‌های ارسالی توسط کارفرما، باید هزینه پروژه توسط کارفرما به سایت کوپریتور پرداخت شود. هزینه‌‌ای به عنوان کمیسیون وبسایت کوپریتور در نظر گرفته شده و مابقی سهم مجری خواهد بود.