هر زمان شما برای انجام پروژه توسط کارفرما انتخاب شوید، اعلانی برای شما ارسال می‌‌شود. در این حالت، در صفحه اصلی داشبورد، تعداد “پروژه‌‌های در حال انجام” افزایش می‌‌یابد. اعلان‌‌ها بصورت یک زنگوله در بالای حساب کاربری شما مشخص هستند.

دریافت اعلانی مشابه اعلان زیر، به معنای نهایی شدن و قطعی شدن کار بوده و شما باید انجام پروژه را شروع نمائید. لطفاً قبل از ارسال پروپوزال همه جوانب را در نظر بگیرید؛ اگر وقت کافی برای انجام پروژه ندارید، اگر پروژه را درست متوجه نشده‌‌اید و یا اگر مهارت کافی برای جمع کردن پروژه ندارید، پروپوزالی ارسال نکنید.

ما همواره به مجری توصیه کرده‌‌ایم که هرگز قبل از تأیید کوپریتور و ارسال اعلان خصوصی به شما مبنی بر نهایی شدن انتخاب وی به عنوان مجری و انجام پروژه، پروژه را شروع نکند.