بله. حین تعریف پروژه، باید گزینه “آیا این پروژه به پرداخت فاز به فاز نیاز دارد؟” را انتخاب نمائید تا پرداخت فاز به فاز برای پروژه شما فعال گردد. در این حالت، هر فاز پروژه شما مانند یک پروژه مجزا دیده شده و مجریان مختلف می‌‌توانند درخواست خود را ارائه دهند. پس از انتخاب یکی از درخواست‌‌ها در فاز جاری از پروژه، پرداخت آن فاز را انجام می‌‌دهید و پس از پرداخت، ایمیل تأییدیه شروع پروژه برای مجری ارسال شده و وی رسماً آن فاز پروژه شما را شروع می‌‌نماید. پس از پایان این فاز و تأیید تکمیل پروژه توسط شما، می‌‌توانید برای واگذاری فاز بعدی پروژه به ارسال کنندگان پروپوزال برای این پروژه، تصمیم‌‌گیری نمائید. مانند فاز قبلی مجری مدنظر خود را انتخاب کرده و همان روند تکرار می‌‌شود.