پس از آنکه کارفرما پیشنهاد قیمتی را از بین پروپوزال‌‌های ارسالی پذیرفت، می‌‌بایست مبلغ پیشنهاد را از طریق واریز به حساب سایت یا پرداخت آنلاین به سایت کوپریتور پرداخت نماید. “سیستم مالی نیابتی” کوپریتور به معنی سپردن وجه پروژه به کوپریتور تا زمان تکمیل آن است. تنها بعد از اینکه کارفرما پروژه خود را تحویل گرفت و آن را تأیید نمود، پرداخت پروژه توسط کوپریتور به حساب مجری انجام خواهد شد. این روش، انجام کار به بهترین شکل، توسط مجری را تضمین می‌‌کند. در صورت عدم تحویل کار توسط مجری، وجه به حساب کارفرما باز می‌‌گردد. با “سیستم مالی نیابتی” کوپریتور، امنیت مالی کارفرما و همچنین مجری تضمین خواهد شد. کارفرما در ازای دریافت صحیح حاصل کار، وجه پروژه را پرداخت کرده و مجری در ازای انجام صحیح کار، وجه پروژه را دریافت می‌‌کند.