کوپریتور 10% مبلغ پروژه را به عنوان کمیسیون خود دریافت می‌‌کند.