کارفرما

درباره “نیما بشیری نیا”

  • هزینه پروژهبودجه پروژه: 3,000,000 تومان

متریال از جنس برنج – گوشه های تیز قطعات پرداخت شود

  • هزینه پروژهبودجه پروژه: 6,000,000 تومان

متریال استیل 304 – گوشه های تیز قطعه پرداخت کاری شود –