ساخت پک باتری لیتیومی

  • سطح پروژهسطح پروژه 2: معمولی
  • مهلت انجام پروژهمنقضی شده

دسته‌‌بندی‌‌های صنعت

نوع مجری مورد نیاز برای این پروژه